Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông (MTH – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trên Giấy mời họp đại hội đồng cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

- Địa điểm thực hiện: Số 121 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp:

     + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

     + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

     + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;

     + Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

     + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;

     + Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ;

     + Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015;

     + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.