Công ty Cổ phần MT Gas (MTG - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ gửi đến Quý cổ đông trong thư mời họp và đăng lên website Công ty.

- Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ gửi đến Quý cổ đông trong thư mời họp và đăng lên website Công ty.

- Nội dung họp: Tổ chức phát hành sẽ gửi đến Quý cổ đông trong thư mời họp và đăng lên website Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.