Công ty Cổ phần MT Gas (MTG - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/10/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  21/10/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian, địa điểm tiến hành và nội dung họp: Công ty cổ phần MT GAS sẽ gửi đến Cổ đông trong thư mời hợp và đăng lên website Công ty theo đúng quy định.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.