Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (MTC – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng)

- Ngày thanh toán: 26/05/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu trong giờ làm việc, thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 26/05/2015) và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.