Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (MTC - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  30/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Hội trường của Công ty, số 272, đường Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016
+ Báo cáo kết quả tài chính năm 2015 đã được kiểm toán,
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát của năm 2015,
+ Các tờ trình:
·     Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015,
·     Sửa đổi điều lệ Công ty
+ Một số vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.