Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (MTA - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ 7h30’ đến 11h30’ ngày 07/05/2016 (Thứ 7)

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3, khách sạn BMC, số 6 Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Thông qua báo cáo tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Thông qua Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Tổng Giám đốc năm 2015;
+ Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016;
+ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.