Công ty cổ phần May Phú Thành (MPT - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  01/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2016

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hà Nội (Địa điểm chính thức Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015;
+ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và  kế hoạch năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2015;
+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuân năm 2015;
+ Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016;
+ Thông qua việc sửa đổi, bổ  sung Điều lệ;
+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức (12%);
+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu( tỷ lệ 2:1);
+ Thông qua phương án phát hành 1.000.000 cổ phiếu riêng lẻ;
+ Thông qua phương án cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (5%).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.