Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung (MNC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Theo thông báo họp

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
+ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.