Công ty cổ phần Dược Thú y Cai Lậy (MKV – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: dự kiến vào ngày 09/05/2015.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Dược thú Y Cai Lậy. Địa chỉ: Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2014.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014;

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;

+ Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

+ Tờ trình xin phê duyệt công ty kiểm toán cho BCTC năm 2015;

+ Tờ trình phê duyệt phụ cấp của HĐQT và BKS năm 2015;

+ Một số vấn đế khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.