Công ty cổ phần Dược Thú y Cai Lậy (MKV- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/05/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  09/05/2016

1.    Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
2.     Nội dung cụ thể:
-     Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
-  Thời gian thực hiện: dự kiến vào 10h00 thứ bảy, ngày 28/05/2016.
-     Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Dược thú Y Cai Lậy. Địa chỉ: Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
-     Nội dung họp:
Ø     Báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2015.
Ø     Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;
Ø     Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
Ø     Tờ trình xin phê duyệt công ty kiểm toán cho BCTC năm 2016;
Ø     Tờ trình phê duyệt phụ cấp của HĐQT và BKS năm 2016;
Ø     Một số vấn đế khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.