Công ty cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (MIM – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty thông báo sau:

- Địa điểm thực hiện: Công ty thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;

+ Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014 đã kiểm toán;

+ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 2015;

+ Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị;

+ Các vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.