Công ty cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (MIC - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  31/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty (Cụm CN Hà Lam – Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam)

- Nội dung họp:

+ Xem xét Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
+ Xem xét Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, định hướng hoạt động năm 2016;
+ Xem xét Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Xem xét Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016;
+ Xem xét lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016;
+ Xem xét tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014;
+ Bầu lại Ban kiểm soát giai đoạn 2015-2018 theo các quy định của Luật doanh nghiệp 2014;
+ Các vấn đề khác được bổ sung trước ngày Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (nếu có).

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.