Công ty cổ phần Minh Hữu Liên (MHL – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu; Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

1, Trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới, cổ phiếu quỹ không được hưởng quyền). Cứ 01 cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận 10 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Điều khoản chuyển nhượng:

+ Quyền nhận cổ phiếu mới không được phép chuyển nhượng

+ Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ tức bằng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 155 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là: 155:10*1=15,50 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận thêm là 15 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,50 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại văn phòng Công ty ( R1-49 KP Hưng Phước 4 – PMH – Đường Bùi Bằng Đoàn, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh) và xuất trình Chứng minh nhân dân/hộ chiếu và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

2, Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 25:1 (Cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu  được nhận 01 cổ phiếu mới, cổ phiếu quỹ không được hưởng quyền). Cứ một cổ đông sở hữu 25 cổ phần được nhận 25 quyền nhận thêm cổ phiếu mới. Cứ 25 quyền nhận thêm cổ phiếu mới được nhận thêm là 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Điều khoản chuyển nhượng:

+ Quyền nhận cổ phiếu mới không được phép chuyển nhượng

+ Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu mới phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 155 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là 155:25*1=6,2 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận thêm là 06 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,2 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại văn phòng Công ty ( R1-49 KP Hưng Phước 4 – PMH – Đường Bùi Bằng Đoàn, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh) và xuất trình Chứng minh nhân dân/hộ chiếu và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.