Công ty cổ phần MHC (MHC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/08/2015

- Lý do và mục đích:   Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:                  1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian và địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo và xin ý kiến cổ  đông về phương án tăng vốn cho Công ty;

+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.