Công ty cổ phần MHC (MHC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2015;
+ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016;
+ Một số vấn đề khác.

 

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.