Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Mobifone (MFS- Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến được tổ chức vào ngày 08/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, lô VP1, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị  năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và  kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế  hoạch kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán;
+ Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ  và chi trả cổ tức năm 2015 và kế  hoạch năm 2016;
+ Kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ  đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.