Công ty cổ phần MEINFA (MEF- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  21/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày chủ nhật 10/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở  của Công ty cổ phần MEINFA, tổ 7, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo tài chính năm 2015;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015;
+ Các nội dung khác có liên quan.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.