Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (MDC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 14/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư năm 2016;
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.