(ĐTCK)

Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (MCP – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015 và Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần

a. Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Thời gian thanh toán: 07/10/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần In và Bao Bì Mỹ Châu – 18 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM từ ngày 07/10/2015 và xuất trình Chứng minh nhân dân .

b. Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 8%  (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 8 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh nếu có sẽ bị hủy.

- Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng đang sở hữu 1.234 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 8%, số cổ phiếu thưởng  cho cổ đông A là 1.234 * 8% = 98,72 cổ phiếu, theo nguyên tắc làm tròn cổ đông A thực tế được nhận 98 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,72 cổ phiếu sẽ bị hủy.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Văn phòng Công ty Cổ phần In và Bao Bì Mỹ Châu – 18 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM, điện thoại 39610323 – 38586240 – 39612734 và xuất trình CMND.

c. Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRMCP151

- Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua: VNMIRMCP1511

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 3.684.655 cổ phiếu.

- Giá phát hành:10.000 đồng

- Tỷ lệ thực hiện: 100:35 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền được hưởng 100 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền được mua 35 cổ phiếu mới).

- Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có) do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành, sẽ được HĐQT thực hiện phân phối cho các đối tượng khác phù hợp theo nguyên tắc giá phát hành không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 1.234 cổ phiếu, như vậy cổ đông A sẽ nhận được 1.234 quyền mua.

+ Trong trường hợp cổ đông A thực hiện toàn bộ quyền mua thì sẽ nhận được: 1.234*34/100 = 431,90 cổ phiếu, nhưng thực tế cổ đông A sẽ nhận được 431 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,90 cổ phiếu sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 07/10/2015 đến ngày 30/10/2015.

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần  (không được chuyển nhượng cho bên thứ 3).

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 07/10/215 đến ngày 03/11/2015.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Văn phòng Công ty Cổ phần In và Bao Bì Mỹ Châu – 18 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM, điện thoại 39610323 – 38586240 – 39612734 và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.