Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực thực phẩm (MCF – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2015

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 16%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)

- Ngày thanh toán: 27/04/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực thực phẩm, số 29 Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An bắt đầu từ ngày 27/04/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.