CTCP Gạch Ngói Cao Cấp (MCC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2015

- Lý do: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2014 và tạm ứng cổ tức  đợt 1/2015.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2014: 5%/cổ phiếu (500 đồng/cổ phiếu)

+ Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2015: 2%/cổ phiếu (200 đồng/cổ phiếu)

Tổng cộng tỷ lệ  hai đợt là: 7% (700 đồng/cổ phiếu)

- Thời gian thực hiện:  28/05/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP gạch ngói Cao cấp, thời gian kể từ ngày 28/05/2015. Các cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo chứng minh nhân dân, Sổ chứng nhận cổ phần, trường hợp ủy quyền nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.