Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội (MBB - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị MB nhiệm kỳ 2014 - 2019 

a. Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 04/2016 tại Hà Nội

- Địa điểm thực hiện:  Ngân hàng sẽ thông báo tới cổ đông trong thư mời họp và trên website của Ngân hàng)

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên

b. Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị MB nhiệm kỳ 2014 - 2019

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 03/2016, đầu tháng 04/2016
- Nội dung họp: Thực hiện quyền  đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị MB nhiệm kỳ 2014 – 2019 (nội dung chi tiết Ngân hàng sẽ nêu cụ thể trong Thông báo gửi cổ đông và trên website).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.