Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (MAS - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  30/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 20/04/2016 đến 28/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Thảo luận và thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2015, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
+ Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
+ Phương án phân phối lợi nhuận;
+ Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử  Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đai hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.