Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (MAC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/10/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu và Thực hiện quyền mua cổ phiếu
1.      Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu:

-     Tỷ lệ thực hiện: 100:7 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 07 cổ phiếu mới).

-     Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy.

+ Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 139 cổ phiếu MAC, với tỷ lệ thực hiện quyền 100:7 thì số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là 139 x 7/100=9,73 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 9 cổ phiếu và phần lẻ 0,73 cổ phiếu sẽ bị hủy.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng hải và xuất trình chứng minh nhân dân.

2.      Thực hiện quyền mua cổ phiếu:

-     Mã quyền mua: MIRMAC151

-     Mã ISIN quyền mua: VNMIRMAC1518

(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 14/10/2015 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 16/11/2015)

-     Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 6.333.123 cổ phiếu

-     Giá phát hành: 10.000 đồng

-     Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

-     Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Đợt chào bán không phát sinh cổ phiếu lẻ. Đối với cổ phiếu không đặt mua hết, Hội đồng quản trị xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không bán hết theo hướng chào bán tiếp cho các nhà đầu tư quan tâm với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành.

-     Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 139 cổ phiếu MAC, với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 thì số cổ phiếu mới cổ đông A được mua là 139 x 1/1 = 139 cổ phiếu.

-     Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 14/10/2015 đến ngày 04/11/2015.

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 14/10/2015 đến ngày 11/11/2015.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng hải.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.