Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (MAC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  31/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tại Văn phòng Công ty – Số 8A đường Vạn Mỹ - phường Vạn Mỹ - quận Ngô Quyền – Hải Phòng

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của  Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.