CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài (LUT - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  05/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 28/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Tân Sơn Nhất, số 66A Phổ Quang, P2, Q.Tân Bình, TP.HCM, vào lúc 14h00, ngày 28 tháng 04 năm 2016.

- Nội dung họp:

+     Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
+     Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
+     Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
+     Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
+     Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015;
+     Thông qua chế độ thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát;
+     Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2016;

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.