Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (LTC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2015

- Lý do mục đích:Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

 + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

 + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

 + Báo cáo tài chính năm 2014;

 + Phân phối lợi nhuận năm 2014;

 + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

 + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

 + Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;

 + Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

 + Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

 + Sửa đổi Điều lệ Công ty;

 + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.