Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (LSS – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2015

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu  được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 30/07/2015

- Nội dung:

+ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc chuyển đổi năm tài chính từ năm dương lịch (từ 01/01 – 31/12 hằng năm) sang áp dụng năm tài chính từ ngày 01/07 năm nay đến 30/06 năm sau.

+ Sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 chính thức có hiệu lực từ 01/07/2015 và phù hợp với nội dung xin ý kiến về sửa đổi năm tài chính: Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng bảy (07) hằng năm và kết thúc vào ngày 30 của tháng 06 năm sau.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.