Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi (LQN - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/04/2016

-    Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
-     Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
-     Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/04/2016
-     Địa điểm thực hiện: Khách sạn Thiên  Ấn – số 01 An Dương Vương – thành phố  Quảng Ngãi
-     Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, cổ tức năm 2016;
+ Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015, phương hướng hoạt động trong năm 2016;
+ Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015, phương hướng hoạt động trong năm 2016;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.