Công ty cổ phần Lilama 5 (LO5 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  06/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần LILAMA 5 – Số 179, Trần Phú, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa

- Nội dung họp:

+ Tổng qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 5.
+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016.
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
+ Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015.
+ Tờ trình xin tiếp tục tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015;
+ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua báo cáo tổng mức chi trả lương cho Chủ  tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2015. Phương án chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2016.
+ Thông qua tờ trình về việc: ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán.
+ Thông qua quy chế bầu cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021).
+ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021).
+ Các vấn đề quan trọng khác.
+ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.