Công ty Cổ phần Lilama 3 (LM3 - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Dự kiến trong tháng 4 năm 2016, Công ty sẽ thông báo sau cho cổ đông

- Địa điểm thực hiện: Tầng 3 nhà văn phòng, Lô 24+25 Khu Công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo tài chính công ty mẹ LILAMA 3, báo cáo tài chính hợp nhất công ty mẹ - con năm 2015;
+ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021;
+ Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 –  2021;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
+ Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
+ Các nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.