Công ty cổ phần LICOGI 13 LIG –HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường, Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền (5%), trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu (8%)

1.Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp Công ty cổ phần LICOGI 13, tầng 4, tòa nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty. Nội dung chi tiết sẽ được Hội đồng quản trị Công ty thông báo tới cổ đông sau.

2.Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền, trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu 

* Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền:
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 24/12/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Công ty cổ phần LICOGI 13 vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 24/12/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

* Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 8% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 8 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá mua bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu).

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A nắm giữ 110 cổ phiếu sẽ được nhận số cổ phiếu chi trả cổ tức là 110 x 8% = 8,8 cổ phiếu, làm tròn xuống là 8 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phần thập phân 0,8 cổ phiếu sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu).

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu tức bằng cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu bằng cổ phiếu tại Phòng Tổng hợp - Công ty cổ phần LICOGI 13 và xuất trình chứng minh nhân dân.
Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Tỷ lệ thực hiện: 18% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 18 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá mua bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu).

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A nắm giữ 110 cổ phiếu sẽ được nhận số cổ phiếu thưởng là 110 x 18% = 19,8 cổ phiếu, làm tròn xuống 19 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phần thập phân 0,8 cổ phiếu sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu).

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Phòng Tổng hợp - Công ty cổ phần LICOGI 13 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.