CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng (LHC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1:0,5 (Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 0,5 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu được làm tròn xuống hàng đơn vị. Toàn bộ số lượng cổ phần dôi ra do làm tròn sẽ đươc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng do HĐQT lựa chọn theo giá không thấp hơn giá bán ưu đãi cho người lao động.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 15 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 1:0,5, số cổ phiếu được nhận thêm là 15*0,5=7,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ được nhận 7 cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, phần lẻ thập phân 0,5 cổ phiếu dư ra sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng do HĐQT lựa chọn theo giá thấp hơn giá bán ưu đãi cho người lao động.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần để ghi nhận cổ phiếu.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.