Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (LGC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và chi trả cổ tức đợt cuối bằng tiền năm 2015

1/Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến: Thông báo sau

2/Chi trả cổ tức đợt cuối bằng tiền năm 2015:
-     Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
-     Ngày thanh toán: 29/04/2016
-     Địa điểm thực hiện:     
Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM bắt đầu từ ngày 29/04/2016 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.