CTCP Dược Lâm Đồng – Ladophar (LDP – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2015

- Lý do và mục  đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện trong tháng 06 năm 2015

- Địa điểm thực hiện: Số 18 Ngô Quyền, Phường 6, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

- Nội dung họp: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2014, Báo cáo Ban kiểm soát năm 2014, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và các tờ trình khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.