Công ty cổ phần Đầu tư LDG (LDG - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo tài chính 2015 của Công ty đã kiểm toán;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
+ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016;
+ Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
+ Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2016;
+ Thông qua việc đầu tư dự án trong năm 2016;
Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông theo quy định của pháp luật

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.