Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (LCM - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  24/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 4/2016 và sẽ được ghi cụ thể trong giấy mời

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.