Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện (LCD - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện, 434-436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2015; phương án sử dụng lợi nhuận chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch tài chính năm 2016;
+ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2015;
+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+ Thông qua phương án về mức trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ  phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện;
+ Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế;
+ Thông qua đề án tái cấu trúc công ty đã sửa đổi;
+ Thông qua bầu thay thế Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014;
+ Thông qua bổ sung thêm ngành nghề vào đăng ký kinh doanh;
+ Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của  Đại hội.

b . Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán: 19/04/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện bắt đầu từ ngày 19/04/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.