Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  30/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  23/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Resort Hoàng Anh – Đất Xanh Đà Lạt, số 03 Nguyễn Du, TP. Đà Lạt.

- Nội dung họp:

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo công khai tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo Quản trị Công ty của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015;
+ Báo cáo kiểm soát của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015;
+ Sửa đổi Điều lệ, phân phối lợi nhuận năm 2015, Quyết toán thù lao năm 2015 và  phương án thù lao năm 2016 của HĐQT, BKS; lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2016;
+ Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020;
+ Các nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.