Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO (LAI- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  17/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2016 (Thời gian cụ thể sẽ được công ty thông báo sau)

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An Idico – Số 88 Quốc lộ 1 (đường tránh), Phường 6, TP. Tân An, Tỉnh Long An.

- Nội dung lấy ý kiến:

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015; Báo cáo của HĐQT về việc kiểm tra giám sát đối với Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý trong năm 2015; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015; Thông qua các tờ trình: Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016; Tiền thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2015 và kế hoạch chi thù lao năm 2016; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016; Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới; và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.