Công ty Cổ phần Chế biến hàng Xuất khẩu Long An (LAF - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 15/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Văn Phòng Công ty cổ phần Chế biến HXK Long An, 81B, Quốc lộ 62, P2, Thành phố Tân An.

- Nội dung họp:

+  Báo cáo Kết quả hoạt động SX-KD năm 2015 và Kế hoạch SX-KD năm 2016.
+ Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động và tài chính năm 2015 của Ban Kiểm soát.
+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VII (2015-2020);
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.