Công ty cổ phần Lilama 69-2 (L62- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  21/03/2016

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2016 (cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Lilama 69-2
- Nội dung họp:
 + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015.
+ Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2015.
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016.
+ Kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
+ Thông qua phương án tăng vốn điều lệ.
+ Thông qua đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2 giai đoạn 2013-2015 định hướng đến 2020.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.