CTCP Lilama 45.4 (L44 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2012 (14%/mệnh giá) và năm 2013 (3%/mệnh giá).

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông:

+ Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012: 14%/cổ phiếu (1.400 đồng/cổ phiếu)

+ Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013: 3%/cổ phiếu (300 đồng/cổ phiếu)

Tổng cộng tỷ lệ  hai đợt là: 17% /cổ phiếu (1.700 đồng/cổ phiếu)

- Thời gian thực hiện:  29/07/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Lilama 45.4 (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/07/2015 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.