CTCP Lilama 45.4 (L44- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, kết quả hoạt động năm 2015, kế hoạch năm 2016 và một số vấn đề khác sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.