Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (L43 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 15/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3 – Công ty cổ phần Lilama 45.3 (Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

- Nội dung họp:

+ Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động SXKD đầu tư năm 2015, phương hướng SXKD đầu tư năm 2016 của Công ty.
+ Báo cáo của Ban kiểm soát.
+ Báo cáo tài chính năm 2015 ( Đã được kiểm toán).
+ Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
+ Tờ trình ủy quyền lựa chọn  đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2016.
+ Tờ trình ủy quyền cho Tổng giám đốc lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn, ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng, ký hợp đồng cầm cố thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để vay vốn tại các tổ chức tín dụng năm 2016, dự kiến hạn mức tín dụng cho năm 2016.  
+ Tờ trình phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2016.
+ Tờ trình phê duyệt thù  lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016.
+ Tờ trình phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư  Vĩnh Sơn.
+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.
+ Thông qua các vấn đề khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng.
+ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - nhiệm kỳ 2016-2020.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.