Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama (L35- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  21/03/2016

- Lý do và mục đích: trả cổ tức năm 2014 bằng tiền và Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

1. Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
- Ngày thực hiện: 21/04/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama từ ngày 21/04/2016 và xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phiếu, chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc Giấy ủy quyền nếu có).

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ  tức năm 2015;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2016 – 2021);
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.