Công ty cổ phần Licogi 14 (L14 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 15% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ đối với trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu: Số cổ phiếu phát hành cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc số học. Phần cổ phiếu lẻ (là phần thập phân còn lại sau khi trừ số cổ phiếu đã được làm tròn theo nguyên tắc trên) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá mua bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu). Nguồn vốn để mua cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 123 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 123*15% = 18,45 cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ chỉ được nhận 18 cổ phiếu; 0,45 cổ phiếu lẻ sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá mua bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu), tương ứng  = 0,45*10.000 = 4.500 đồng.

- Địa điểm thực hiện:

·     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

·     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng Công ty, địa chỉ: Số 2068, đại lộ Hùng Vương, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ và xuất trình Chứng minh nhân dân.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.