Công ty cổ phần Licogi 14 (L14 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  31/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 26/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Số 2068 đại lộ Hùng Vương, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ.

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; mức chi trả cổ tức năm 2015;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015; Đề xuất chi trả thù lao năm 2016 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
+ Các vấn đề quan trọng khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.