Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường (KTT – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Hội trường công ty - Lô số 55, đường N2, cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

- Nội dung đại hội:

     + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

     + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

     + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

     + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán;

     + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét báo cáo tài chính bán niên;

     + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

     + Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015;

     + Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty;

     + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty;

     + Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020;

     + Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020;

     + Các vấn đề khác.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.