Công ty cổ phần Đường Kon Tum (KTS – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/06/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến đầu tháng 07/2015 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ có thông báo sau)

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ có thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2014, phương hướng nhiệm vụ 2015.

+ Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành năm 2014, phương hướng nhiệm vụ 2015.

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014, đã được kiểm toán.

+ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014. Tờ trình của BKS về lựa chọn đơn vị Kiểm toán 2015;

+ Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2014; Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS năm 2014, dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2015.

+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.